Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Castive

¨Castive¨ is onderdeel van MOHOA CommV (hierna genoemd als Castive) en is gevestigd te Prinses Josephine Charlottelaan 18 bus 11, 9230 Wetteren

Castive is een online casting platform waarop acteurs, actrices, edelfiguranten, figuranten, modellen en publiek op een professionele wijze in contact brengt met bedrijven uit de film-, media en entertainmentsector die zich aangesloten hebben op het platform.

Artikel 1. Diensten en gebruik Castive

 • Castive biedt aan zijn KLANTEN, weze dit een film-, media en entertainmentbedrijven (hierna aangeduid als B2B KLANT) of een acteur, actrice, edelfigurant, figurant, model of publiek (hierna aangeduid als B2C KLANT) een platform aan met online diensten.

  Castive beslist zonder enige noodzaak tot motivatie of bepaalde KLANTEN al dan niet worden toegelaten om van haar diensten gebruik te maken. Onder dezelfde voorwaarden kan Castive op eender welk moment een KLANT de toegang tot haar diensten tijdelijk of permanent ontzeggen. Dergelijke beslissingen dienen niet gemotiveerd te worden en kan nooit aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding ten laste van Castive.

 • De diensten of wel de abonnementsformule bevat diverse licenties, software-updates, credits, support e.d., dewelke gedurende de looptijd van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld van De KLANT.

  De KLANT is zich er van bewust dat de geleverde diensten slechts overdraagbaar zijn aan derden (in de breedst mogelijke zin, dus inclusief dochterondernemingen, onderaannemers, freelance dienstverleners e.d.) mits uitdrukkelijk en voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Castive.

 • De KLANT zal indien ze meer dan het gratis abonnement (Castive Free) wenst in ruil voor een gekozen pakket een fee betalen aan Castive, dewelke vooraf wordt gecommuniceerd op de website. De KLANT behoudt zo de volledige vrijheid in de keuze van het basispakket en de eventuele extra diensten naar gelang de eigen behoeften. Alleen zo kan ten voordele van De KLANT een maximum aan flexibiliteit worden geleverd en beslist De KLANT zelf welke diensten hij in eigen beheer wenst te houden.

 • Het gebruiksrecht toegekend aan De KLANT omvat uitsluitend het op de website aangeboden abonnementen

 • Het gebruiksrecht toegekend aan De KLANT omvat uitsluitend het op de website aangeboden of op maat samengestelde abonnementen.

 • Alle mogelijke rechten verbonden aan de diensten en abonnementen (o.a. Intellectuele Eigendomsrechten) blijven behoudens andersluidende schriftelijke afspraak aan Castive voorbehouden.

  Alle verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van Castive. Elke reproductie of mededeling aan derden van eender welk element voorkomende op de site en database van Castive is enkel mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Castive.

  De B2C KLANT geeft door de inschrijving op het platform Castive de toelating om de door hem/haar geplaatste informatie, afbeeldingen en video’s op eender welke wijze ter beschikking te stellen van derden, ter promotie van Castive of het betrokken profiel van de B2C KLANT.

  De KLANT zal er zich in de meest strikte zin van onthouden om bijdragen op de website te plaatsen waarvoor hij niet over de nodige intellectuele eigendomsrechten zou beschikken. De KLANT zal Castive bovendien vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten tegen elke mogelijke aanspraak van derden.

  Castive is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de externe websites waarnaar zij zou verwijzen.

  Het is niet toegestaan om ongeoorloofde, commerciële, of niet eigen persoonsinformatie via de websites van Castive te versturen of te ontvangen. Naar keuze van en beoordeling door Castive zal elke onrechtmatige mededeling (bv.: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,...) aanleiding geven tot een beëindiging van de overeenkomst en verwijdering van het account, zonder dat dit enig recht op vergoeding zou impliceren lastens Castive.

  Deelname aan een discussiegroep impliceert dat de ware identiteit én e-mailadres van De KLANT wordt vermeld op de webpagina van de discussiegroep. De KLANT mag de opgenomen e-mailadressen niet verzamelen, laat staan gebruiken voor commerciële of andere ongeoorloofde doeleinden (zoals spamming, laster, stalking etc).

  Castive kan zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken berichten of vragen omtrent een discussiegroep van zijn websites weren. Castive kan De KLANT zonder kennisgeving en zonder noodzaak tot motivering de toegang tot een chat-groep ontzeggen.

  Castive is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken.

 • De KLANT garandeert en verbindt zich ertoe dat hij de geheime en vertrouwelijke aard van zijn persoonlijke identificatiecode (paswoord) zal bewaren.

 • Ieder onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de data ter beschikking gesteld door Castive stelt De KLANT bloot aan een – behoudens bewijs van grotere schade – nu reeds forfaitair begrote schade van EUR 50.000,00 per inbreuk. Castive kan zonder enige motivatie de overeenkomst beëindigen en/of naar eigen keuze aanspraak maken op deze vergoeding

 • Het is niet toegelaten om meer dan 1 profiel aan te maken op het platform van Castive.

 • Door in te schrijven op Castive gaat De B2C KLANT ermee akkoord om in het kader van een potentiële opdracht door derden te worden benaderd via eender welk medium en met eender welk doel, waarbij Castive op geen enkele wijze opdrachten of werkzaamheden na inschrijving op Castive kan garanderen, noch kan zij – vanzelfsprekend - verantwoordelijk worden gesteld voor latere annuleringen of wijzigingen in dergelijke opdracht

 • De B2C KLANT van Castive dient zijn afspraken met de uiteindelijke contractspartij stipt na te komen. B2C KLANTEN die afspraken op geregelde basis niet nakomen kunnen daarvoor immers een sanctie krijgen in de vorm van een slechte quotering op zijn/haar profiel of het volledig verwijderen van het profiel uit de databank. De betalende B2B KLANTEN van Castive of Castive zelf, kunnen hier autonoom en zonder enige verplichting tot motivering over beslissen

  Anderzijds kunnen B2B KLANTEN los van het gedrag van de B2C KLANT zelf, autonoom beslissen om een positieve of negatieve quotering of opmerking aan het profiel toe te voegen. Dit kan onder eender welke vorm en kan publiek worden gemaakt voor andere B2B KLANTEN zonder dat Castive hiervoor op eender welke wijze verantwoording zou dienen af te leggen ten aanzien van De KLANT.

 • De naam, het concept en alle samenstellende elementen van de diensten (waaronder de databanl) die Castive tijdelijk ter beschikking stelt zijn haar exclusieve eigendom en mogen behoudens uitdrukkelijke toestemming van Castive door De KLANT op geen enkele wijze worden gereproduceerd, gekopieerd of gebruikt in overtreding met deze voorwaarden.

 • Het intekenen op de diensten van Castive impliceert de opname van alle verstrekte gegevens in de databank van Castive en de goedgekeurde ontvangst van alle mails die Castive uit hoofde hiervan zal verzenden. Het niet vernieuwen van de overeenkomst met Castive impliceert de goedkeuring van het desgevallend opnieuw verwijderen van deze gegevens uit de database van Castive.

 • Het online platform mag onder geen enkel beding gebruikt worden voor producties die eender welk pornografisch element zouden bevatten. Indien de productie erotisch getinte elementen zou bevatten dient de aangezochte figurant of acteur hiervan vooraf te worden ingelicht, vooraleer deze de opdracht al dan niet aanvaardt.

 • De diensten van Castive zijn niet toegankelijk voor minderjarigen zonder toestemming en begeleiding van een ouder of voogd.

Artikel 2. Herroepingsrecht

2.1. Elke B2C KLANT heeft het recht om af te zien van de dienstverlening. Voor inachtneming van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping binnen deze termijn.

De herroeping is te richten aan:

Castive

Prinses Josephine Charlottelaan 18/11

9230 Wetteren

Artikel 3. Abonnementen

3.1. De dienstverlening bestaat uit 3 abonnementsformules. Het gaat over een gratis abonnement, een betalende per opdracht en een maandelijks/jaarlijks abonnement.

3.2. De op de site en bij aanvang van de dienstverlening vermelde tarieven kunnen door Castive voorafgaand aan de jaarlijkse hernieuwing eenzijdig en zonder toestemming van De KLANT worden aangepast.

3.3. Castive is gerechtigd de uitvoering van onderhavige overeenkomst op te schorten en de toegang tot de diensten en software af te sluiten in geval van niet-betaling van vervallen facturen na voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Artikel 4. Duur en beëindigen van overeenkomsten

4.1. De Overeenkomst geldt voor de duur zoals vooraf overeengekomen en zal – uitgezonderd de eventuele afwijkingen, vooraf in een project op maat overeengekomen, NIET automatisch of stilzwijgend worden hernieuwd. Reeds betaalde vergoedingen zijn niet terugbetaalbaar. De KLANT kan indien gewenst het nodige doen om de overeenkomst tegen de vervaldag te hernieuwen, zonder enige verplichting terzake. Wanneer een opzegging zou worden gegeven, neemt de overeenkomst een einde bij het verstrijken van de op dat ogenblik voorziene einddatum.

4.2. Castive behoudt zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien DE KLANT zijn verplichtingen voortvloeiend uit de onderhavige overeenkomst niet nakomt.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. Castive functioneert als een platform voor vraag en aanbod. Castive is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke overeenkomsten tussen vragers en aanbieders. Om die reden kan Castive dan ook geen enkele aansprakelijkheid terzake op zich nemen en/of controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit of bevoegdheid van de inschrijvers of de juistheid van de gegevens. Castive kan tenslotte op geen enkel ogenblik aanzien worden als werkgever van de acteur, actrice, edelfigurant, figurant, model of publiek.

5.2. Alle ter beschikking gestelde data door partijen blijft onherroepelijk eigendom van Castive.

5.3. Castive is behoudens expliciete andersluidende verbintenissen niet aansprakelijk voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiende uit het gebruik van haar site(s), zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten ongeacht of deze voortvloeit uit niet-nakoming, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins. De KLANT is zich bewust van de beperkingen en richtlijnen omtrent het gebruik van elektronische communicatie, zoals verduidelijkt door Castive.

5.4. Castive streeft naar een zo nauwkeurig en volledig mogelijke informering. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Castive hiervoor geenszins aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven in geen geval recht op enige financiële compensatie.

5.5. Castive kan op geen enkele wijze het foutloos en continu functioneren van Castive garanderen en is niet aansprakelijk indien De KLANT zich geen toegang kan verschaffen tot de Software als gevolg van technische problemen, al dan niet buiten de controle van Castive, bv. (niet limitatief) ingeval van defect bij derde-operatoren of –dienstverleners (met inbegrip van, zonder daartoe te zijn beperkt, de vennootschap waar de server waarop de Software zich bevindt is gehuisvest, de internetleverancier van De KLANT, de telefonie- of telecommunicatiemaatschappij en de vennootschap die het netwerk van De KLANT beheert).

5.6. De KLANT blijft volledig aansprakelijk voor haar apparatuur en alle gevolgen die voortvloeien uit een slechte werking van deze apparatuur of andere apparatuur van DE KLANT.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid

6.1. Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, etc.), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen wordt meegedeeld of uitgewisseld. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ook klantgegevens, welke door DE B2B KLANT worden overgemaakt aan Castive. in het kader van huidige Overeenkomst, hetzij in de vorm van een database, hetzij anderszins, als vertrouwelijke informatie dient te worden gekwalificeerd.

6.2. De Partijen kunnen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De KLANT mag vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van Castive. Voor zover als nodig zorgt De KLANT ervoor dat haar personeel, medewerkers en betrokken partners een vertrouwelijkheidsdocument ondertekenen dat de confidentialiteit van de gegevens en data van DE B2B KLANT beschermt. De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van 3 jaar na het einde van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

Castive neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheidsgegevens van De KLANT te beschermen.

6.3. Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:

 • de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is.

 • de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst.

 • de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst

 • de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen.

 • de informatie die door een gerechtelijke beslissing publiek moet worden gemaakt.

6.4. Niettegenstaande de vertrouwelijkheidsverplichting heeft Castive het recht om de naam van DE KLANT te vermelden in het kader van de publiciteit die Castive voert voor het promoten van haar producten en/of diensten.

Artikel 7: betalingsvoorwaarden

10.1. Betalingen geschieden in principe online, bij het intekenen op of hernieuwen van de diensten van Castive. In geval van niet- of niet tijdig betalen van de factuur ten laatste op de aangeduide vervaldatum, is vanaf de dag volgend op de factuurdatum van rechtswege en zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een verwijlsrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het gehele factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in dat geval tevens en ten titel van forfaitaire onherleidbare schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd ten belope van 12 % van het totale factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR, behoudens het bewijs van grotere schade. Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De mogelijkheid voor De KLANT om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie of exceptio non adimpleti contractus) wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van De KLANT om over te gaan tot compensatie van wederzijds verschuldigde bedragen. Bij niet-betaling of bij gebreke aan integrale betaling van één of meerdere facturen, behoudt Castive zich het recht voor iedere opdracht stop te zetten en alle lopende over¬eenkomsten van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, voor het geheel, of voor het nog niet-uitgevoerde gedeelte ervan. Alle andere inningskosten, zoals bv. kosten van incasso en/of raadsman, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen, en zullen de in gebreke blijven. De KLANT afzonderlijk worden aangerekend.